Egaña, Paya, Lujanbio, Lagoma, Mendiluze, Maia, Martin, Arzallus eta Silveira